Projekti i programi Općine Sunja

Ispis
Kreirano Petak, 30 Listopad 2015

U cilju osiguranja sufinanciranja realizacije započetih i planiranih projekata, kao i osiguranja prijevoza skelama, Općina Sunja se tijekom tekuće godine kandidirala na više otvorenih natječajai uputila zahtjeve prema nadležnim Ministarstvima i Sisačko-moslavačkoj županiji.

Nakon završenih procedura natječaja i prihvaćanjaprijava i zahtjeva,općinski Načelnik Grga Dragičević je potpisao ugovore za realizaciju slijedećih projekata i aktivnosti:

Planirana sredstva će Općina Sunja namjenski utrošiti za sufinanciranje troškova održavanja skelskih prilaza na skelskim prijelazima Selišće Sunjsko-Kratečko i Gradusa Posavska- Lukavec Posavski, a osigurana su u proračunu Sisačko-moslavačke županije.

Pored toga Grad Sisak redovito svake godine u Gradskom proračunu na temelju zahtjeva Općine Sunja planira i osigurava sredstva za sufinanciranje plaća skelara, a sukladno mogućnostima i nabavu vanbrodske opreme.

Ovih dana izabran je izvođač radova poduzeće „ Croatia TENIS" d.o.o. iz Zagreba i nastavljene su aktivnosti na nivelaciji terena i pripremi za asfaltiranje, izradu sportskog poda i postavljanju opreme na igralištu kraj Osnovne škole Sunja i nadamo se da će ukoliko dozvole vremenske prilike radovi za tu fazu biti okončani do konca studenog tekuće godine.

Potpisom navedenih Ugovora omogućena je realizacija navedenih projekata i programa,s definiranim rokovima završetka.