Javni natječaj za prijem u službu na radno mjesto referent za društvene djelatnosti i turizam

Ispis
Kreirano Srijeda, 12 Lipanj 2019

Općina Sunja raspisuje natječaj za prijem službu na radno mjesto referent za društvene djelatnosti i turizam na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme uz obavezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete za prijam u službu i raspored na predmetno radno mjesto:

Srednja stručna sprema općeg ili društvenog smjera državni stručni ispit,

najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računalu

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

- životopis,

- dokaz o stručnoj spremi - preslik svjedodžbe, uvjerenja ili drugog odgovarajućeg dokumenta o stečenoj srednjoj stručnoj spremi,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu - preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a kandidat koji nema niti jednu od navedenih isprava hrvatsko državljanstvo dokazuje domovnicom,

- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu - preslik uvjerenja ili svjedodžbe (ukoliko su kandidati položili državni stručni ispit),

- preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a) i b):

a) elektronički zapis (u slučaju daje osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

b) preslik ugovora o radu ili rješenja o prijmu ili rješenja o rasporedu ili preslik potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući radno-pravni akt kao dokaz radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- vlastoručno potpisanu pisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati) - izvornik (Obrazac izjave dostupan je na mrežnim stranicama Općine Sunja www.sunia.hr,

- vlastoručno potpisanu privolu da se osobni podaci kandidata mogu koristiti isključivo za potrebe provedbe ovog natječaja (obrazac privole dostupan je na mrežnim stranicama Općine Sunja www.sunja.hr.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo podjednakim uvjetima.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, osobno na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Općina Sunja, Trg kralja Tomislava 3, 44210 Sunja, s naznakom: »Za javni natječaj referent za društvene djelatnosti i turizam«.

Na web-stranici Općine Sunja: www.sunja.hr, objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru. Na istoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Općine Sunja na adresi u Sunji, Trg kralja Tomislava 3, 44210 Sunja, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.