Javni natječaj za prijem u službu na radno mjesto referent za društvene djelatnosti i turizam

Ispis
Kreirano Srijeda, 12 Lipanj 2019

Općina Sunja raspisuje natječaj za prijem službu na radno mjesto referent za društvene djelatnosti i turizam na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme uz obavezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete za prijam u službu i raspored na predmetno radno mjesto:

Srednja stručna sprema općeg ili društvenog smjera državni stručni ispit,

najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računalu

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

- životopis,

- dokaz o stručnoj spremi - preslik svjedodžbe, uvjerenja ili drugog odgovarajućeg dokumenta o stečenoj srednjoj stručnoj spremi,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu - preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a kandidat koji nema niti jednu od navedenih isprava hrvatsko državljanstvo dokazuje domovnicom,

- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu - preslik uvjerenja ili svjedodžbe (ukoliko su kandidati položili državni stručni ispit),

- preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a) i b):

a) elektronički zapis (u slučaju daje osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

b) preslik ugovora o radu ili rješenja o prijmu ili rješenja o rasporedu ili preslik potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući radno-pravni akt kao dokaz radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- vlastoručno potpisanu pisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati) - izvornik (Obrazac izjave dostupan je na mrežnim stranicama Općine Sunja www.sunia.hr,

- vlastoručno potpisanu privolu da se osobni podaci kandidata mogu koristiti isključivo za potrebe provedbe ovog natječaja (obrazac privole dostupan je na mrežnim stranicama Općine Sunja www.sunja.hr.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo podjednakim uvjetima.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, osobno na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Općina Sunja, Trg kralja Tomislava 3, 44210 Sunja, s naznakom: »Za javni natječaj referent za društvene djelatnosti i turizam«.

Na web-stranici Općine Sunja: www.sunja.hr, objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru. Na istoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Općine Sunja na adresi u Sunji, Trg kralja Tomislava 3, 44210 Sunja, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar