Obavljen tehnički pregled rekonstruiranog desnog nasipa od Graduse do Selišća Sunjskog

Ispis
Kreirano Petak, 27 Listopad 2017

nasip00006Dana 25. i 26.10. 2017.godine na zahtjev Investitora HRVATSKIH VODA održao se tehnički pregled za : Rekonstrukciju desnog savskog nasipa rijeke Save od naselja Gradusa do Selišta Sunjskog, I faza dionica od 0+000 do 1+664 u k.o. Gradusa Posavska, Općina Sunja, Sisačko-moslavačka županija, u svrhu izdavanja privremene uporabne dozvole.
Tehnički pregled je započeo 25.10. u prostorijama Hrvatskih voda, VGI za mali sliv Banovina u Sisku pregledom tehničke dokumentacije, te je nastavljen obilaskom predmetne građevine na području općine Sunja.
Mišljenje predstavnika Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja je da se može izdati uporabna dozvola , nakon što investitor dostavi ovjeren geodetski elaborat od nadležnog katastra, ostali predstavnici javnopravnih tijela su se očitovali da se može izdati uporabna dozvola.
Svi radovi izvedeni su u skladu s projektima koji su sastavni dio građevinske dozvole i važećim tehničkim propisima i pravilima struke.

Obzirom na važnost izgrađenih objekata, tehničkom pregledu je osobno nazočio općinski načelnik Grga Dragičević koji je pohvalio kvalitetu izvršenih radova i istaknuo važnost izgradnje nasipa za sigurnost stanovnika naselja uz rijeku Savu, kao i povećanu sigurnost u prometu izgradnjom pratećeg puta uz nasip.

nasip00001

nasip00002

nasip00003

nasip00005