Izrada geodetskog elaborata za zahvat rekonstrukcije desnoobalnog savskog nasipa od Selišta Sunjskog do Graduse

Ispis
Kreirano Četvrtak, 27 Travanj 2017

Prilikom izrade geodetskog elaborata spajanja katastarskih čestica i geodetskog elaborata za evidentiranje građevine, zahvata rekonstrukcije desnoobalnog savskog nasipa od Selišta Sunjskog do Graduse, na dionici I Faze od km 0+000,00 do km 1+664,00 u K.O. Gradusa Posavska utvrđeno je da je potrebno spojiti ukupno 125 katastarskih čestica, prethodno parcellranih od privatnih vlasnika.

Obilježavanje i obnovu postojećih međnih oznaka izvršit ćemo na terenu 15.05.2017. godine s početkom u 10:00, počevši od zapadne strane (k.č.br. 228/5).
Obavještavamo sve vlasnike susjednih čestica o izradi geodetskog elaborata, u skladu s Pravilnikom o izradi parcelacijskih elaborata, te Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

Sve predmetne čestice u vlasništvu su Republike Hrvatske, upravitelj Hrvatske vode. Prema vanjskim česticama zadržava se dosadašnje stanje kako je i evidentirano na katastarskom planu.

->> PREUZMI CJELOVITU OBAVIJEST