Općinsko vijeće Općine Sunja održalo 27. sjednicu

Ispis
Kreirano Utorak, 04 Travanj 2017

Dana 29. ožujka 2017. godine u 18,00 sati, Općinsko vijeće Općine Sunja održalo je 27. sjednicu u prostorijama Općinske vijećnice.

Na 27. sjednici Općinskog vijeća usvojen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sunja za 2016. godinu, a donesena je i Odluka o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje.


U području komunalnih djelatnosti usvojena su Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i drugih sredstava iz Općinskog proračuna za 2016. godinu i Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu.


Usvojeno je Izvješće o zahtjevima za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja,Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Sunja za 2016. godinu i Izvješće o organizaciji i utrošku sredstava za Državnu konjogojsku izložbu „SUNJA 2016“.

Donesen je Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Na 27. Sjednici Općinskog vijeća dana je suglasnost za provedbu ulaganja u izgradnju mrtvačnice u mjestu Sunja na k.č.892/1, k.o. Sunja.
Na području javne nabave donesena je Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Na području društvenih djelatnosti usvojena su Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu, socijalnoj skrbi i kulturi za 2016. godinu te Izvješće o realizaciji Odluke o dodjeli sredstava potpore iz Općinskog proračuna za udruge društvenog usmjerenje koje nisu obuhvaćene Programom javnih potreba u kulturi za 2016. godinu i Izvješće o radu Socijalnog vijeća Općine Sunja za 2016. godinu.

Izmijenjena je i dopunjena Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu i Pogonu za komunalne djelatnosti Općine Sunja i Odluka o davanju na korištenje, upravljanje i održavanje pokretnina u vlasništvu Općine Sunja.

Usvojen je Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Sunja za 2017. godinu.
Prihvaćeno je Izvješće o radu Narodne knjižnice i čitaonice Sunja za 2016. godinu.

Na 27. sjednici Općinskog vijeća usvojene su Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Bambi Sunja, pročišćeni tekst Statuta Dječjeg vrtića Bambi Sunja i donesena je Odluka o zamjeni Statuta Dječjeg vrtića Bambi novim Statutom.

Prihvaćeno je Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Sunja za razdoblje 01. srpnja do 31. prosinca 2016. godine i Izvješće o radu Općinskog vijeća Općine Sunja za 2016. godinu.

Na kraju same sjednice donesene su Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima na području Općine Sunja i Odluka o davanju ovlaštenja za rješavanje o pojedinačnim upravnim stvarima.

Sjednica je završila u 21,05 sati.