Održana 12. sjednica Općinskog vijeća

Ispis
Kreirano Petak, 03 Srpanj 2015

Dana 29. lipnja 2015. godine, s početkom u 17,05 sati održana je 12. sjednica Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće usvojilo je Izmjene i dopuna Proračuna Općine Sunja za 2015. godinu, te Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture; održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i drugih sredstava iz Općinskog proračuna;

utroška sredstava šumskog doprinosa; potreba za unapređenje gospodarstva; potreba za unapređenje zaštite okoliša i prostornog uređenja; javnih potreba u socijalnoj skrbi;  javnih potreba u kulturi; Odluke o dodjeli sredstava potpore iz Općinskog proračuna za udruge društvenog usmjerenja koje nisu obuhvaćene Programom javnih potreba u kulturi
Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu i Pogonu za komunalne djelatnosti Općine Sunja.
Donijeta je Odluka o samostalnom pokretanju postupka realizacije projekata malih hidroelektrana na postojećim obnovljenim mlinovima u vlasništvu Općine Sunja.
Obzirom da nije bilo niti jedne ponude na raspisani javni natječaj donijeta je Odluka o poništenju natječaja za prodaju k.č.br. 1184/1, k.o. Sunja.
Općinsko vijeće prihvatilo je Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Sunja za 2014. godinu, kao i Izmjene i dopune Financijskog plana Vatrogasne zajednice Općine Sunja za 2015. godinu.
Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda, Općinsko vijeće donijelo je za naredno četverogodišnje razdoblje Odluke o sklapanju ugovora o povjeravanju obavljanja usluge deratizacije i dezinsekcije na području Općine Sunja sa „Škarda – sanitarna zaštita" d.o.o. iz Čazme.
Odlukom o određivanju osobe za zastupanje Općine Sunja određen je Općinski načelnik za predstavnika Općine u tijelima Lokalne akcijske grupe UNA.
Općinsko vijeće imenovalo je Ivanu Lisec iz Sunja za v.d. ravnateljicu Dječjeg vrtića „Bambi" Sunja do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja, a najdulje na vrijeme do godinu dana.