Rješenje - Povijesna seoska cjelina Greda Sunjska

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 20 Travanj 2015

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu na temelju članka 10. a u svezi s člankom 6. stavkom 1. točka 9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 157/13 152/14) rješavajući po službenoj dužnosti donosi
RJEŠENJE


1.
Povijesna seoska cjelina Greda Sunjska, Općina Sunja, k.o. Sunja, do donošenja rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra sukladno članku 12. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a najduže 3 godine od dana donošenja ovog rješenja stavlja se pod preventivnu zaštitu.

POGLEDATI RJEŠENJE