Korištenje nanosa sa sprudišta rijeke Save

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 27 Listopad 2014

Odgovor Hrvatskih voda vezano na upit općinskog načelnika o mogućnosti korištenja nanosa sa sprudišta rijeke Save u svrhu obrane od poplave. (pogledaj)