Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Sunja

Ispis
Kreirano Utorak, 07 Listopad 2014

mladiNa temelju članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Sunja ("Službeni vjesnik" br. 31/14.), a sukladno članku 32. Statuta Općine Sunje ("Službeni vjesnik" Općine Sunja broj 30/09., 26/10., 43/10., 12/13. ,46/13. i 31/14) Općinsko vijeće na 03. sjednici održanoj 26. rujna 2014. godine, objavljuje JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Sunja

 

I.

Savjet mladih Općine Sunja osniva se kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Sunja, s ciljem osiguravanja boljeg položaja i mogućnosti utjecaja mladih na donošenje odluka u predstavničkom i izvršnom tijelu Općine Sunja, te potpunijeg preuzimanja odgovornosti za položaj mladih i njihovu budućnost.
Savjet mladih ima pet (5) članova, čiji mandat traje tri godine.

II.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Općine Sunja imaju:
● udruge mladih i udruge koje se bave mladima,
● učeničko vijeće Osnovne škole Sunja
● studentski zborovi
● pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija s područja Općine Sunja
● neformalne skupine mladih
Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, nju mora činiti najmanje 10 mladih.

III.

Kandidati za članove Savjeta mladih Općine Sunja mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Sunja u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.
Svaki ovlašteni predlagatelj može predložiti najviše pet (5.) kandidata.

IV.

Prijedlog kandidata mora sadržavati:
- naziv ovlaštenog predlagatelja, odnosno naziv „neformalna skupina mladih",
- ime i prezime kandidata i njegova zamjenika (adresa prebivališta odnosno boravišta kandidata i njegova zamjenika, dan, mjesec i godina rođenja kandidata i njegova zamjenika, OIB kandidata i njegova zamjenika,
- obrazloženje kandidature.

Uz prijedlog, predlagatelj je dužan priložiti:
- presliku važeće osobne iskaznice odnosno uvjerenje o prebivalištu odnosno boravištu za kandidata i njegova zamjenika,
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature za izbor člana odnosno zamjenika člana Savjeta.
- izvadak iz registra udruga ili drugog registra u koji se upisuju organizirani oblici djelovanja mladih, izvadak iz statuta udruge iz kojeg se vidi da je udruga ciljno i prema djelatnostima opredijeljena za rad s mladima i za mlade, preslike odluke o osnivanju organizacijskog oblika djelovanja mladih, izvatke iz statuta ili druge akte kao dokaz o svojstvu ovlaštenog predlagatelja.
Uz kandidaturu neformalne skupine mladih mora biti priložen i popis osoba koje čine skupinu i podržavaju kandidaturu, sa sljedećim podacima: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, dan, mjesec i godina rođenja, OIB i potpis osobe.

V.

Rok za prijavu kandidatura na javni poziv iznosi 15 dana od dana objave javnog poziva na web stranici Općine Sunja i na oglasnoj ploči Općine Sunja.
Kandidature za izbor članova Savjeta i njihovih zamjenika, ovlašteni predlagatelji dostavljaju Povjerenstvu za provjeru valjanosti kandidatura na sljedeću adresu: Općina Sunja, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 3, 44210 Sunja, s naznakom "Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih Općine Sunja".
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati.

KLASA: 007-01/14-01/03
URBROJ: 2176/17-01-14-03
Sunja, 07.10.2014.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Dalibor Medved

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar