Nadležnosti i ovlasti komunalnog redarstva

Ispis
Kreirano Petak, 09 Svibanj 2014

Komunalno redarstvo nadzire uređenje naselja, održavanje čistoće i javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanje snijega i leda s javnih prometnih površina te uklanjanje protupravno postavljenih predmeta.

 

Provodeći Odluku o komunalnom redu (Službeni vjesnik br. 18/04, 26/04, 35/05, 2/10) komunalno redarstvo nadzire:


- uređenje naselja (uređenje vanjskog izgleda zgrada, okućnica, ograda, održavanje javne rasvjete, urbane opreme, te držanje domaćih životinja u naseljenim područjima Općine Sunja)
- održavanje čistoće i čuvanje javnih površina (čišćenje javnih površina, odlaganje građevinskog i otpadnog građevinskog materijala, izlaganje rabljenih stvari, poljoprivrednih proizvoda, cvijeća i drugih proizvoda, postavljanje predmeta naprava ili strojeva, popravljanje motornih vozila, postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala, ostavljanje olupina i tehnički neispravnih vozila-neregistrirana, zaštita javnih zelenih površina, izvođenje pasa na javne površine)
- korištenje javnih površina (postavljanje ugostiteljskih terasa i kiosaka, zauzeće javnih površina za postavu skela i formiranja gradilišta i prekopi, privremeno odlaganje ogrjevnog drva, robe i drugih predmeta)
- skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom (odlaganje opasnog otpada, građevinskog materijala, otpada iz klaonica, mesnica i ribarnica, leševa životinja, akumulatora i auto guma u posude za otpad)
- uklanjanje snijega i leda s javnih prometnih površina
- uklanjanje protupravno postavljenih predmeta (svi protupravno postavljeni predmeti na javnim površinama - kiosk, pokretna naprava, štand, prikolica, brodica, reklama, stupić, posuda za cvijeće, građevinski materijal, skela, ogrjev, tehnički neispravno vozilo, ukloniti će se po nalogu komunalnog redara a o trošku vlasnika)

Provodeći Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni vjesnik 23/94) komunalno redarstvo nadzire:

- uvjete i način držanja kućnih ljubimaca,
- način kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca,
- dovođenje kućnih ljubimaca u građevine javne namjene i na javne površine,
- držanje kućnih ljubimaca u stambenim zgradama i obiteljskim kućama,
- uvjete i način držanja pasa.

Ovlasti komunalnog redara:

U obavljanju nadzora nad provedbom ove Odluke komunalni redar ovlašten je poduzeti radnje u suglasju sa zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, odlukom Općinskog Vijeća kojom se propisuje komunalni red.

Što nije u nadležnosti komunalnog redara, vezano za nadzor ove Odluke:

- držanje kućnih ljubimaca u stambenoj zgradi i okolišu zgrade, kretanje kućnih ljubimaca po zajedničkim dijelovima stambene zgrade i okolišu zgrade te obvezu čišćenja zajedničkih dijelova stambene zgrade i okoliša zgrade koje onečiste kućni ljubimci, sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu, izuzev držanja pasa na balkonu, terasi ili lođi, u zajedničkim dijelovima zgrade te u okolišu stambene zgrade, koji način držanja pasa nije dozvoljen te ga kontroliraju komunalni redari,
- držanje kućnog ljubimca u obiteljskoj kući i okućnici obiteljske kuće posjednik kućnog ljubimca dužan je osigurati na način na koji se, sukladno propisima o vlasništvu, poštuju prava vlasnika susjednih nekretnina, izuzev držanja pasa u okućnici obiteljske kuće, vrtu ili sličnom zemljištu, koji način držanja nadziru komunalni redari.

Nadležnost veterinarske inspekcije:

- kontrolira uvjete i način držanja kućnih ljubimaca, ukoliko komunalni redar procijeni da ne može samostalno utvrditi postoje li okolnosti koje upućuju na činjenicu da posjednik kućnog ljubimca nije osigurao uvjete za držanje kućnog ljubimca u skladu s njegovim potrebama. U tom slučaju veterinarska inspekcija dužna je te okolnosti samostalno utvrditi i poduzeti odgovarajuće mjere, koje uključuju izricanje novčanih kazni, ali i zaštitne mjere oduzimanja kućnog ljubimca (koju ovlast komunalni redari nemaju),
- utvrđuje kada se neki pas smatra opasnim i provodi postupke propisane Pravilnikom o opasnim psima ("Narodne novine" br. 117/08) te u suradnji s Policijom sudjeluje u postupcima po prijavama o napadima od strane pasa, bilo da su napali čovjeka ili drugog psa,
- vrši nadzor nad označavanjem pasa, mačaka i pitomih vretica, koji moraju biti upisani u Upisnik kućnih ljubimaca, kao i njihovim cijepljenjem,
- vrši nadzor i kontrolu rada skloništa za životinje i higijenskih servisa u pogledu smještaja, načina izgradnje, opreme i načina rada te poduzima prema njima odgovarajuće upravne mjere ili im izriče novčane kazne propisane Zakonom o zaštiti životinja.

U suglasju s odredbama Zakona o cestama ("Narodne novine" br. 84/11, 22/13, 54/13 i 148/13) provodeći Odluku o nerazvrstanim cestama na području Općine Sunja ("Službeni vjesnik" br. 59/10), komunalno redarstvo obavlja inspekcijski nadzor nad nerazvrstanim cestama, a posebice nadzire:

- izvođenje radova redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta te kontrolu i nadzor nad izvođenjem tih radova,
- zaštitu nerazvrstanih cesta i poduzimanje i provođenje mjera za njihovu zaštitu.

U suglasju s odredbama čl. 6. st.2. i čl. 10. Zakona o zaštiti od buke ("Narodne novine" br. 30/09, 55/13 i 153/13) komunalno redarstvo vrši:

- kontrolu uporabe elektroakustičnih i akustičkih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljskim terasama) i
- kontrolu razine buke.

Provodeći Zakon o građevinskoj inspekciji ("Narodne novine" br. 153/13) komunalno redarstvo vrši nadzor građenja i provedbe zahvata u prostoru koji nisu građenje, koji nadzor se provodi:

- u vezi s građenjem i izvođenjem radova koji se prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja, a to su odredbe Zakona o gradnji, grade, odnosno izvode:
1) na temelju rješenja koje se donosi na temelju propisa kojima se uređuje komunalno gospodarstvo,
2) bez građevinske dozvole, glavnog projekta, odnosno drugog akta – jednostavne i druge građevine i radovi
- u vezi s:
- uklanjanjem ruševina zgrada,
- otklanjanjem oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade koja nisu nosiva konstrukcija, uključujući i one upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili pojedinačnu građevinu koja se nalazi u kulturno – povijesnoj cjelini upisanoj u taj Registar,
- provedbom zahvata u prostoru koji nisu građenje, osim rudarskih radova,
- dovršenjem zgrade u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice u skladu s građevinskom dozvolom,
- provedbom odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova koju predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi na temelju posebnog zakona kojim se uređuje gradnja,
- izlaganjem energetskog certifikata.

U okviru svoje nadležnosti na temelju propisa kojima je uređeno građenje i drugih propisa, vezanih uz područje građenja, komunalni redar ovlašten je:

- ući na građevnu česticu, odnosno pripadajuće zemljište zgrade ili druge građevine, gradilište i druga zemljišta, bez obzira na njihovu namjenu te ih pregledati,
- utvrditi identitet osoba i od njih uzimati izjave,
- izvršiti uvid u dokumentaciju,
- obaviti pregled,
- prikupljati dokaze te obaviti i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

Provodeći Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br.94/13) komunalni redar vrši nadzor nad primjenom ovog Zakona i propisa donesenih na temelju ovog Zakona u dijelu koji se odnosi na gospodarenje komunalnim otpadom te poduzima:

- mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
- mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš.

Ovlasti komunalnog redara:

- rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda
- predložiti izdavanje prekršajnog naloga,
- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja.

Što nije u nadležnosti komunanog redara:

- zagađenje zraka, vode, svjetlosno zagađenje te opasna zračenja
- kršenje javnog reda i mira
- kućni red i drugi odnosi između vlasnika stanova u višestambenim zgradama,
- građenje čvrstih objekata,
- sporovi između vlasnika susjednih parcela (međe, zidovi, stabla, izlijevanje vode i sl.)

Plaćanje kazni

- za prekršaje propisane odredbama Odluke o komunalnom redu predviđene su novčane kazne:
- za fizičku osobu u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kn,
- za fizičku osobu obrtnika u iznosima od 1.000,00 kn, 3.000,00kn i 5.000,00 kn,
- za pravnu osobu u iznosima od 2.000,00 kn, 5.000,00 kn i 10.000,00 kn,
- te za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosima od 500,00 kn, 1.000,00 kn i 2.000,00 kn

- Stupanjem na snagu izmjena i dopuna Prekršajnog zakona ("NN" br. 107/07 i 39/13 i 157/13), od 1. lipnja 2013. godine plaćanje kazni je uređeno na način da je omogućeno da se novčana kazna može naplatiti na mjestu počinjenja prekršaja u visini polovice točno određenog iznosa novčane kazne, čime se smatra da je novčana kazna u cjelini plaćena te se protiv počinitelja prekršaja neće voditi prekršajni postupak, izrečena kazna se ne unosi u prekršajnu evidenciju,a počinitelj prekršaja se ne smatra osobom osuđenom za prekršaj.

- Smatra se da je novčana kazna naplaćena na mjestu počinjenja prekršaja ako počinitelj prekršaja nije u trenutku kada je zatečen na mjestu počinjenja prekršaja u mogućnosti platiti novčanu kaznu, a istu plati u roku od tri dana te dokaz o izvršenoj uplati dostavi tijelu koje je utvrdilo prekršaj. Također se smatra da je novčana kazna naplaćena na mjestu počinjenja prekršaja ako počinitelj prekršaja nije utvrđen u trenutku počinjenja prekršaja ili nije zatečen na mjestu počinjenja prekršaja, a novčanu kaznu plati u roku od tri dana od primitka obavijesti o prekršaju te dokaz o izvršenoj uplati dostavi tijelu koje je utvrdilo prekršaj.

- Ukoliko se novčana kazna u polovičnom iznosu ne naplati od počinitelja prekršaja na mjestu počinjenja prekršaja, protiv njega se izdaje obvezni prekršajni nalog, uz upozorenje da, ako u roku koji mu je određen za plaćanje novčane kazne uplati dvije trećine izrečene novčane kazne, smatrat će se da je novčana kazna u cjelini plaćena.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar